De onderwijsvacaturebank met vacatures basisonderwijs, vacatures voortgezet onderwijs, vacatures primair onderwijs en vacatures in het mbo, hbo en wo. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 9 juli 2020

Vacature Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting

Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting

Als beleidsadviseur ben jij de expert op het gebied van onderwijshuisvesting. Naast jouw verantwoordelijkheid voor advisering over (nieuw) huisvestingsbeleid, ben je tevens verantwoordelijk voor de uitvoering ervan: 

 • je vervult de rol van strategisch beleidsadviseur in het overleg met gemeenten over de huisvesting, IHP-vorming en -uitvoering;
 • je initieert nieuw beleid en bedenkt nieuwe/creatieve vormen van kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting die aansluiten bij de ontwikkelingen op onderwijsgebied; 
 • je bent goed op de hoogte van de vigerende wet- en regelgeving rond stichting, instandhouding en onderwijshuisvesting en weet hierop te anticiperen;
 • je bent goed op de hoogte van de complicaties van IKC-vorming voor huisvesting en weet hieraan inhoud en richting te geven;
 • je adviseert over veiligheid met betrekking tot onderwijshuisvesting;
 • je adviseert over aanbesteding met betrekking tot onderwijshuisvestingszaken als nieuwbouw, onderhoud, exploitatie en beheer.

Hierbij horen:

 • een actieve trekkersrol bij strategische beleidsvorming op jouw vakgebied en vakgebied overstijgend. Belangrijk is daarbij de speciale aandacht voor de koppeling met huisvesting voor de kinderopvang;
 • advisering van het management en het bestuur over de ontwikkeling van beleid, waaronder het schrijven van beleidsvoorstellen;
 • overzicht hebben en een goede inschatting kunnen maken van omgevingsfactoren, tijd, kansen en risico's en hierop kunnen plannen en reageren;
 • het organiseren en perfectioneren van de processen op het gebied van onderhuisvesting;
 • verantwoord en effici├źnt omgaan met publieke middelen;
 • constructieve samenwerking met andere bovenschoolse medewerkers, directies van scholen en andere interne en externe partners;
 • het volgen van nationale ontwikkelingen op het gebied van huisvestingsbeleid en vertaling naar de lokale situatie;
 • deelname aan vakgerichte congressen en bijeenkomsten en participatie in relevante netwerken.

Wie zijn wij?

Florion biedt gereformeerd en geloofwaardig onderwijs op 22 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs, zo mogelijk in combinatie met kinderopvang. Deze vestigingen zijn verspreid over 15 gemeenten in de regio rond Zwolle, Noord-West Veluwe, Flevoland, Zuid-West Drenthe en Noord-West Overijssel. 

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Onderwijshuisvesting is binnen Florion bovenschools geregeld, gericht op doelmatig en goed onderwijs in een gezonde en duurzame omgeving, waarbij de middelen voor huisvesting zo effici├źnt mogelijk worden ingezet.

Lees verder

Voorzitter College van Bestuur

Wij zijn op zoek naar een Voorzitter College van Bestuur die eindverantwoordelijkheid draagt voor het totale beleid. Die daar samen met de directeuren vorm en inhoud aan geeft. Die visie heeft op de toekomst van Hannah en kansen ziet om haar positie lokaal en regionaal te versterken en uit te bouwen.

Een voorzitter die het nog nieuwe merk Hannah en de verbrede identiteit verder gaat laden en extern profileert. Die de scholen helpt in het verbinden met de omgeving en verankeren in de wijk. Die een inspirator is voor de staf en het directeurenoverleg en het 'Hannah-gevoel' ook intern betekenis geeft. Die investeert in eenheid en de kracht van de verscheidenheid van de scholen koestert.

Een voorzitter die Hannah positioneert als aantrekkelijke en aansprekende werkgever. Die voortdurend vorm en inhoud geeft aan de christelijke identiteit, een aanjager is van onderwijsontwikkeling en de onderwijskwaliteit verder verstevigt. Die investeert in externe contacten met gemeenten, kerken, onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners. Die verantwoordelijk is voor huisvestingsplannen en sturing geeft aan meerdere nieuwbouw- en renovatieprojecten. Die leiding geeft aan een financieel gezonde organisatie. Hier vindt u het complete functieprofiel bij deze vacature.

Scholengroep Hannah staat voor kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar. Onderwijs met een christelijk profiel dat eigentijds is en aantrekkelijk. De vereniging bestaat uit 12 scholen in de regio's Twente, Salland en Drenthe. Op de scholen werken 230 medewerkers aan het onderwijs aan 1800 leerlingen. Hannah wil haar leerlingen voorbereiden op het leven. Vanuit een handelings- en opbrengstgerichte visie geeft zij vorm aan professionele leergemeenschappen waarin de aandacht gericht is op het gehele kind (kennis, sociale vaardigheden, verantwoordelijk burgerschap en beleving van kunst en cultuur). Hannah heeft voor het onderwijs 7 doelen geformuleerd, over geloofsopvoeding, vorming en kwalificatie en plezier.

Lees verder